Home / Om Ecophon / Klimapåvirkning

Klimapåvirkning

Influence of climate icon

Læs mere om klimafaktorer som fugt, varme, mikrobiologisk aktivitet og fugtighed, og hvordan de påvirker Ecophons lofter og systemer.

 

 

Kernematerialet i alle Ecophons plader er glasuld, der er behandlet til at være vandafvisende. Materialet optager derfor ikke vand kapillært, og optagelsen af fugt fra luften er lav. Vand, der lejlighedsvis kan trænge ind i pladerne (for eksempel i forbindelse med rengøring), tørrer hurtigt ud på grund af glasuldens åbne struktur.

 
Functional demands, Influence of climate, illustration
 

1. Nedbøjning af loftplader, der har optaget fugt.
2. Glasuld er et af de materialer, der er mest modstandsdygtigt over for fugt. Loftplader af glasuld er dimensionsstabile og forbliver plane selv i miljøer med høj eller varierende luftfugtighed.

Ecophon Connect skinnesystem og tilbehør er udviklet til at modstå høj luftfugtighed.

 
Bemærk
  • Ecophons produkter bør opbevares indendørs. Hvis det er nødvendigt midlertidigt at opbevare dem udendørs, skal de beskyttes mod fugt.

  • Hvis loftplader skal limes op bør temperaturen være 10-25°C under montagen.

  • Loftpladerne har en isoleringsværdi, og de kan derfor påvirke temperaturen og den relative luftfugtighed i selve rummet og i hulrummet over loftet. De bør derfor tages med i betragtning ved fugt- og varmemæssige overvejelser ved projekteringen. Ventilation af hulrummet over loftet vil forhindre kondens og fugt.

 

Temperatur, absolut luftfugtighed og relativ luftfugtighed (RH)

Den relative luftfugtighed varierer afhængig af årstid, temperatur og klimazone.

Relativ luftfugtighed RH, udtrykt i %, er forholdet mellem den aktuelle mængde af fugt i luften og den maksimale mængde af fugt, som luften kan indeholde ved en given temperatur. En relativ luftfugtighed på 100 % betyder, at luften ikke kan indeholde mere vand, hvilket betyder, at der let dannes kondens. En relativ luftfugtighed på 0 % angiver, at der ikke er nogen fugt i luften.

Ved høj relativ luftfugtighed er der en risiko for, at der dannes kondens ved temperaturforskel over og under loftet. Ved 95 % RH og 30°C vil et temperaturfald på kun 1°C bevirke, at fugten kondenserer. Tilstedeværelse af vand i væskeform kan have mange uønskede virkninger, f.eks. fugtskjolder på loftets overflade.

Der er en fysisk relation mellem absolut luftfugtighed, temperatur og relativ luftfugtighed. Jo varmere luften er, jo mere vanddamp kan den indeholde. En bestemt absolut luftfugtighed betyder med andre ord en lavere relativ fugtighed ved en høj temperatur end ved en lav. (Se graf).

Functional demands, Influence of climate, illustration
 

1. Absolut luftfugtighed (g/m3)
2. Temperatur (°C)
3. Relativ luftfugtighed
Relation mellem temperatur, absolut luftfugtighed og relativ luftfugtighed.

Valg af loft til fugtige områder

For at minimere risikoen for problemer med korrosion, mug og fugtskjolder i en bygning, bør den relative luftfugtighed kun overstige 70-80 % i korte perioder. Det er heller ikke behageligt for mennesker at befinde sig i omgivelser med en højere relativ luftfugtighed end dette. Til sammenligning er den gennemsnitlige relative luftfugtighed i en regnskov 75-90 %.

Hvis der tilføres fugt, som i professionelle køkkener, svømmehaller, bruserum eller fødevareindustrier, kan luftfugtigheden stige betydeligt og lejlighedsvis nå mætning, hvilket betyder, at der dannes kondens. Det indendørs klima i sådanne rum bør derfor undersøges omhyggeligt, før loftet monteres.

Test af fugtbestandighed

De fleste af Ecophons lofter testes i overensstemmelse med metoder og anvisninger angivet i ISO 4611. Hovedparten af pladerne kan modstå en konstant relativ luftfugtighed på op til 95 % ved 30°C uden at nedbøje eller delaminere (se fugtmodstandstabel). Lejlighedsvis, for eksempel ved fejl i ventalationsanlæg, kan de ovennævnte grænser for luftfugtighed/temperatur overskrides uden forringelse af produkterne og deres funktion. Det kræver dog, at pladerne med mellemrum får lov at blive helt tørre.

Ecophons lofter er kun testet til værdier op til 95 % RH ved 30°C, da der er tekniske og fysiske begrænsninger i testmetoderne. Hvis RH overstiger 95 %, er fugtighedsligevægten ekstremt følsom selv overfor meget små klimavariationer i testkammeret. For hvert enkelt materiale kan vandindholdet vises i en vandoptagelseskurve. Vandoptagelseskurven er meget stejl ved høj RH, og der optræder en hysterese-effekt. Vandindholdet i materialet er derfor ikke forudsigeligt.

Forsøg på at udføre test ved en relativ luftfugtighed højere end 95 % vil således mislykkes, da den relative fugtighed vil være ustabil og følgelig give resultater, som ikke er pålidelige. Førende testinstitutter, såsom SP (Svensk National Forsøgs- og Forskningsinstitut) og TNO (Hollandsk Organisation for Anvendt Videnskabelig Forskning) kan ikke udføre test med tilstrækkelig nøjagtighed ved RH over 95 %.

 

Isoterm vandoptagelse

Functional demands, Influence of climate, illustration
1. Fugtindhold
2. Relativ fugtighed (%)
3. Hysterese effekt

EN ISO 12944-2 handler om klassifikation af de vigtigste miljøer, som stålkonstruktioner udsættes for. Alle Ecophon Connect skinnesystemer og alt tilbehør kan modstå et C1 miljø i overensstemmelse med denne standard. Disse test er udført i henhold til NORDTEST-metoden NT MAT 003. Denne test anses for at være mere præcis og hårdere, men giver mere realistiske betingelser end testmetoden i EN ISO 12944-2. I standard EN 13964 - nedhængte lofter - er korrosion klassificeret i henhold til beskyttelse af stål. Der er imidlertid ingen sammenhæng med standarden EN ISO 12944-2 og de miljøer, der er nævnt her. 

Connect C3 skinnesystem har en ekstra korrosionsbeskyttelse, der bevirker, at produkterne kan modstå et C3 miljø.

 

Ekstreme miljøer og mikroorganismer

Høje temperaturer og/eller luftfugtighed eller miljøer med aggressive gasser eller andre stoffer kan påvirke loftsystemernes udseende og egenskaber.
I tilfælde hvor regelmæssig vask eller spuling af loftet er nødvendig, bør der anvendes specielt tilpassede systemer som Ecophon Hygiene. I disse miljøer og i miljøer med høj luftfugtighed bør der også anvendes skinnesystemer med yderligere korrosionsbeskyttelse som Ecophon Connect C3.

Risikoen for mug og bakterier er en vigtig betragtning i miljøer med høj relativ luftfugtighed. Ecophons produkter virker ikke selv som et naturligt formeringsmedium for mug og bakterier. Ved at holde loftets omgivelser rene og ved at have et kontrolleret klima under det kritiske fugtigheds- og temperaturniveau, reduceres risikoen for disse mikroorganismer betydeligt.

 

Mug og bakterier har brug for specielle vækstbetingelser

Functional demands, Influence of climate, illustration
1. Fugt
2. Temperatur
3. Vækstmedium
= Risiko for fugt og bakterier
 

Ecophons plader er blevet testet for mikrobiologisk vækst i overensstemmelse med ASTM-standarden G 21-96 ved SLU (det Svenske Universitet for Landbrugsvidenskaber). Standarden klassificerer produkterne i 6 klasser fra 0 til 6. Alle testede Ecophon plader var i klasse 0, hvilket betyder, at de var upåvirkede.
 

Fugtmodstandstabellen viser, hvilket miljø de forskellige produkter kan tåle uden at nedbøje eller delaminere. Mikroorganismer kan imidlertid også være aktive i mindre fugtige klimaer.

Bemærk venligst at for eksempel Focus og Master produkterne har den samme tolerance overfor fugt mv. som Hygiene produkter, men Hygiene produkterne kan tåle hyppigere og mere grundig rengøring. Se også afsnittet om Rengøring.

 


Ordliste - Påvirkning af indeklima

Ensartet korrosion

Ensartet korrosion er karakteriseret ved korrosionstilfælde der spreder sig jævnt over hele overfladen eller en stor andel af det totale areal. 

Tærende korrosion

Tærende korrosion, eller tæring, er en form af ekstremt lokal korrosion der leder til fremkommelsen af små huller i metallet.   

Sprækkekorrosion 

Sprækkekorrosion er en korrosion, der opstår i sprækker, hvortil væsker fra det omgivende miljø er begrænset. Disse områder kaldes generelt sprækker. Eksempler på sprækker under pakninger eller forsegling inde i revner og forseglinger. 

Stresskorrosion

Stresskorrosion er en korrosion af normalt bøjelige metaller udsat for stræk i et korrosivt miljø, især ved høje temperaturer.

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413

Kontakt os

Saint-Gobain Ecophon A/S
Hammerholmen 18E
2650 Hvidovre

Telefon:  +45 36 77 09 09
Fax:       +45 36 77 09 05
Mail:      info@ecophon.dk

CVR.: 67147413