Home / O nás / Mechanické vlastnosti

Mechanické vlastnosti

Functional demands icon

 

 

Zátěžová kapacita – nosný systém

Proměnlivé zatížení (jak statické, tak dynamické), kterému může být zavěšený podhled vystaven, závisí na požadavcích kladených na odolnost proti prolomení a odolnost na vznik deformace. Deformace se může projevit vychýlením nebo zkroucením.

Functional demands, Mechanical properties

Druh deformace: zkroucený profil

 

Prolomení

Rozhodující je zabránit prolomení nebo zřícení stropu z důvodu jeho přetížení. Proto je pro každý stropní systém vypočteno doporučené maximální povolené zatížení (viz. instalační diagramy), které je stanoveno s několikanásobnou bezpečnostní rezervou chránící před jakýmkoliv druhem selhání.

Maximální povolené zatížení lze aplikovat pouze tehdy, je-li strop dokončen a nainstalován v souladu s instalačním diagramem. Jinými slovy - je třeba použít předepsané výrobky a všechny podhledové panely musí být uloženy na správném místě v nosném roštu.

Zatímco roštové profily a závěsy vytvářejí zátežovou kapacitu a sílu stropu, stropní panely hrají významnou roli při stranové stabilizaci profilu. To je obzvlášt důležité, když je profil zatížen nerovnoměrně, což jej často nutí se zkroutit. Z toho hlediska je centrické zatížení vždy vhodnější. Například je důležité instalovat světelné zdroje a jiné doplňkové komponenty tak, aby se proměnlivé zatížení přímo přeneslo na profily "T".

Vychýlení roštu

Je-li zjišteno a stanoveno maximální povolené zatížení stropních systémů Ecophon, je rozhodujícím faktorem vždy vychýlení, nikoliv prolomení.

Functional demands, Mechanical properties

Zavěšený profil ve tvaru "T" vystavený zatížení (F), které způsobuje vychýlení (f).

 

Zatížení profilu vždy způsobí vychýlení (f). Vychýlení je úměrné zatížení a značně závisí na rozpětí (L) mezi podpěrami. Pokud se zatížení (F) zdvojnásobí, zdvojnásobí se i míra vychýlení. Vychýlení však bude ješte větší, pokud se zdvojnásobí vzdálenost mezi dvěma podpěrami. Vychýlení způsobené bodovým zatížením se například zvětší osminásobně.

V níže uvedené tabulce, která obsahuje doporučení pro zavěšené systémy Connect a maximální povolené hodnoty proměnlivého zatížení, jsme zohlednili nejdůležitejší standardy: ASTM C635, DIN 18 168 a SS 81 51 13. Rozhodujícím faktorem byla skutečnost, že deformace by měla být omezena hodnotou L/500. Pokud vychýlení dosáhne úrovně kolem hodnoty L/400, je deformace zachytitelná lidským zrakem. Hranice L/500 bezpečně zajištuje hladký vzhled stropu.

Příklad: U rozpětí L = 1 200 mm je povolené vychýlení 2,4 mm.

 

Doporučené proměnlivé zatížení

Doporučení se vztahují k proměnlivému zatížení, které doplňuje vlastní hmotnost zavěšeného stropu. Proměnlivé zatížení může být bodové (světelné instalace, tabule apod.), umístěné v libovolné části zavěšeného systému, ale oddělené vzdáleností alespoň 1 m. Jsou-li závěsy umístěny blíže u sebe, je možno dosáhnout vyšších povolených proměnlivých zatížení, než jaká jsou uvedena v tabulce. Težší zátěže však musí být zavěšeny přímo do stropní konstrukce.

Pokud je skutečné proměnlivé zatížení rozloženo na plochu 0,36 m2 (600 x 600 mm) nebo větší, bude rošt schopen unést zatížení o 65 % větší, než je doporučené maximální proměnlivé zatížení s ohledem na deformaci, jak je uvedeno v tabulce. To platí za předpokladu, že je proměnlivé zatížení upevněno k nosnému systému. Skutečné proměnlivé zatížení musí být samozřejme zvažováno u závěsu a upevnění.

Příklad: Modulové svítidlo, 600 x 600 mm, o hmotnosti 7 kg, lze přijatelně instalovat do podhledu typu Focus, který je - podle tabulky - schopen nést maximální proměnlivé zatížení 83 N (8,3 kg), pokud je plocha rozložení 0,36 m2 nebo větší.

Doporučená zátěž

Akustický stropní systém Ecophon dle příslušného instalačního diagramu 
Max. doporučené zatížení vzhledem k deformaci(bodové zatížení (F) s 1 m odstupem)
Max. doporučené zatížení roznášené větší plochou než 0.36 m2, odpovídající deformace(stejnoměrné zatížení (q) s 1 m odstupem)
Focus, Gedina, Advantage, Sombra, Hygiene 20mm, Meditec, Super G Plus, Super G 20mm 
50 N (5 kg)
83 N (8,3 kg)
Focus XL1600 v chodbách, Master, Super G 35mm, Hygiene 40 mm
40 N (4 kg)
66 N (6,6 kg)
Focus XL 1800 v chodbách
20 N (2 kg)
33 N (3,3 kg)
Focus XL 2000 v chodbách
10 N (1 kg)
16 N (1,6 kg)
 

Hodnoty ve výše uvedené tabulce platí za následujících podmínek:

1. Maximální vzdálenost od hlavního profilu ke stěně je pevně stanovena v příslušném instalačním diagramu systémů. Pokud je tato vzdálenost v oblasti obvodu instalace větší, není přípustné žádné zatížení bez provedení dodatečného bezpečnostního opatření, např. přidáním extra závěsů navíc na vedlejší profily. Vzhledem k tomu, že stěnová obvodová lišta je částečně zatížena, je důležité dodržovat pokyny a předpisy týkající se vzdálenosti mezi kotevními body. Vhodný kotevní materiál pro upevnění by měl být vybrán v závislosti na materiálu, který tvoří stěnu. Např. staré omítky na cihlových zdech můžou být křehké a nestabilní a potřebují speciální řešení.

2. Vzdálenost od spoje dvou hlavních profilů k nejbližšímu upevňovacímu (závěsnému) bodu by neměla být větší než 1/4 vzdálenosti mezi dvěma závěsy.

 
Functional demands, Mechanical properties
 

Spoj profilu by neměl být vzdálen od nejbližšího upevňovacího (závěsného) bodu více než 1/4 vzdálenosti mezi dvěma závěsy. 
 

To znamená, že pokud je vzdálenost mezi závěsy  1200 mm, spojovací bod dvou hlavních profilů musí být od opěrného bodu vzdálen méně než 300 mm. To platí za předpokladu, že zátež bude přímo přenesena na "T"profil.

 

Slovník - zatížení

Statické zatížení

Hmotnost samotného podhledu a hmotnost zařízení k němu připojených, například světelných instalací, reproduktorů, ventilačních mříží, tabulí atd.

Dynamické zatížení

Mechanické rázy, způsobené například kontaktem s míčem v tělocvičnách nebo tlakem vody při čištění stropu tlakovou vodou.

Vlastní hmostnost (g)

Hmotnost samotného stropního systému (včetně panelů, kompletního zavěšeného systému a všech upevňovacích prvků). Jde vždy o statické zatížení.

 
Functional demands, Mechanical properties

Zavěšený profil ve tvaru "T" s různým zatížením.

Proměnlivé zatížení 

Veškerá zátěž přidaná k "samotnému" stropnímu systému. Proměnlivé zatížení může být statické nebo dynamické a zahrnuje:

  • rovnoměrně rozložené zatížení (q) způsobené světelnými instalacemi, tabulemi, rozdíly tlaku, čištěním atd.

  • bodové zatížení (F) způsobené světelnými instalacemi, tabulemi, nárazy, čištěním atd.

  • normálovou sílu (N) tj. sílu vyvolanou nárazem, otěrem, čištěním a případně instalačními pracemi. 

Navržené zatížení

Vlastní hmotnost zavěšeného stropu a skutečné proměnlivé zatížení, ke kterému je strop navržen.

 

Zátěžová kapacita – závěsy a upevnění

Zvolené závěsné a upevňovací systémy, jako jsou závěsy, přímé upevňovací konzoly, šrouby, atd., musí být schopny nést navržené zatížení (vlastní hmotnost zavěšeného podhledu a skutečné proměnlivé zatížení) při použití alespoň faktoru trojnásobného bezpečnostního limitu chránícího před prolomením. To znamená, že závěsy a upevnění použité jako nosné části podhledu musí být schopny unést zatížení alespoň třikrát větší, než jakému budou vystaveny, aniž by se podhled zřítil. Všechny nastavitelné závěsy a přímé upevňovací konzoly systému Connect tyto požadavky splňují za předpokladu, že instalace je provedena v souladu s instalačními diagramy společnosti Ecophon a je dodrženo maximální zatížení podhledové konstrukce.

Maximální povolené zatížení závěsných a upevňovacích prvků systému Connect lze nalézt v kapitole Rošt a příslušenství Connect. Maximální povolené proměnlivé zatížení a požadavky na minimální zátěžovou kapacitu závěsů a upevnění jsou k dispozici v instalačních diagramech.

Příklad: U systému Ecophon Master A je maximální povolené proměnlivé zatížení 40 N (4 kg). Minimální zátěžová kapacita závěsů a upevnění nesmí být nižší než 160 N (16 kg), což zahrnuje alespoň trojnásobnou bezpečnostní rezervu bránící prolomení.

 

Zátěžová kapacita – panely

Základním pravidlem je, že zatížení nesmí být přenášeno na panely. Světelné instalace, ventilační komponenty apod., umístěné v zavěšeném podhledu, by měly být neseny závěsným systémem, nebo by měly být ukotveny přímo do stropní konstrukce.

Functional demands, Mechanical properties

Zatížení panelu musí být rozloženo rovnoměrně podél okrajů otvoru.

 

Panely Ecophon o modulech 600 x 600 mm a 1200 x 600 mm jsou schopny unést malou zátěž, například halogenová bodová světla.

 

Modul (mm)

Tloušťka (mm)

Max. velikost otvoru (mm)

Max. zatížení (g)

600x600, 1200x600

15

100

300

600x600, 1200x600

20

100

500

600x600, 1200x600

40

100

500

 
Více informací ohledně integrace se zatížením naleznete v kapitole Connect Přemostění.
 

Ecophon Solo s otvory

Tabulky jsou platné pro panely Ecophon Solo, instalace jako volně zavěšené prvky.

Tabulky nejsou platné pr jednobodové upevnění a instalace s T-profily. Více informací naleznete v návodu k instalaci.


Ecophon Solo s otvory, instalace se zatížením

Počet upevňovacích bodů

Max. zatížení / otvor (kg)

3

 ≤ 1,5

4 / 5

≤ 2,0

6 / 8

≤ 4,0

 

Panely se 3 upevňovacími body: Circle, Pentagon, Hexagon, Heptagon & Triangle           
Panely se 4 upevňovacími body: Square, Octagon & Freedom panely o délce ≤ 1200mm    

Panely s 5 upevňovacími body: Rectangle panely o rozměrech 1800x1200 mm a 2400x600 mm                  
Panely se 6 upevňovacími body: Rectangle panely o rozměrech 2400x1200 mm, Ellipse & Freedom panely o délce > 1200mm    

Panely s 8 upevňovacími body: Rectangle panely o rozměrech 3000x1200 mm       

Zatížení panelu by mělo být rovnoměrně rozloženo. Všechny závěsy by měly nést stejnou zátěž. Více informací o možnostech a pravidlech zatížení panelů naleznete v instalačních průvodcích: IG402, IG404, IG405, IG406, IG407, IG408, IG410, IG411.

         

  

Dynamická zátěžová kapacita - odolnost vůči nárazům

Dynamická zátěžová kapacita je měřená hodnota, která udává, jak dobře je výrobek nebo celý systém schopen přenášet dynamické proměnlivé zatížení, například otěr nebo náraz.

Potřeba takové odolnosti vůči mechanickému působení se různí v závislosti na prostředí. Proměnlivé dynamické zatížení může představovat jednotlivý úder míčem nebo předmětem. Proměnlivé dynamické zatížení může být rovněž opakované, například pokud jde o objekt, který je delší dobu posunován po povrchu tam a zpět. Jiné proměnlivé dynamické zatížení je vytvořeno rozdílem tlaku, který může v místnosti nastat následkem otevření dveří nebo činností ventilačního systému.

 

Použitá testovací metoda a hodnotící schéma odolnosti vůči nárazům je v souladu s evropskou normou EN 13964:2004 Suspended ceilings – requirements and test methods.

Testovací metoda, vycházející z EN 13964, má základ v německé normě DIN 18 032 část 3. Avšak norma EN 13964 umožňuje klasifikaci do tří tříd (1A, 2A a 3A). Výsledky se odvíjí od rychlosti dopadu míče na daný povrch (mimo jiné).

Testem prochází celý systém (včetně komponent jako jsou závěsy, profily, upevňovací prvky a podhled). Míč je vymršťován speciálním zařízením směrem k podhledu, který je tímto způsobem zasažen 36x, a to ze tří různých úhlů. Zmíněnou metodu lze aplikovat i na systém Ecophon Akusto Wall.

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426

  

 

Odolnost proti nárazu

K určení odolnosti proti nárazu se používají tři třídy. Ecophon nabízí akustické stropní podhledy i systémy akustických stěnových panelů ve všech třech třídách.

Přečtěte si více

Kontaktujte nás

Kancelář Ecophon

Smrčkova 2485/4 (budova DOCK II)

180 00 Praha 8

Telefon: +420 220 406 580

 

Kancelář Ecophon Slovensko

Stará Vajnorská 139

831 04 Bratislava

Telefon: +421 904 955 426